Địa điểm ATM Bitcoin trên Thế giới

Địa điểm ATM Bitcoin trên toàn cầu

Biểu đồ phân phối ATM Bitcoin theo Châu lục và Quốc gia: Click xem

Địa điểmĐịa điểmĐịa điểm
United States (3,101 địa điểm)Malaysia (10 địa điểm)Denmark (2 địa điểm)
Canada (702 địa điểm)Argentina (10 địa điểm)Guam (2 địa điểm)
Austria (272 địa điểm)Taiwan (9 địa điểm)Costa Rica (2 địa điểm)
United Kingdom (243 địa điểm)Singapore (8 địa điểm)South Korea (1 địa điểm)
Spain (88 địa điểm)VietNam (8 địa điểm)San Marino (1 địa điểm)
Czech Republic (66 địa điểm)Estonia (6 địa điểm)Uganda (1 địa điểm)
Russian Federation (60 địa điểm)Serbia (6 địa điểm)Albania (1 địa điểm)
Switzerland (55 địa điểm)South Africa (6 địa điểm)Saint Kitts and Nevis (1 địa điểm)
Italy (42 địa điểm)Croatia (6 địa điểm)Botswana (1 địa điểm)
Slovakia (42 địa điểm)Israel (6 địa điểm)Anguilla (1 địa điểm)
Poland (40 địa điểm)Japan (5 địa điểm)Armenia (1 địa điểm)
Colombia (40 địa điểm)Malta (4 địa điểm)Aruba (1 địa điểm)
Hong Kong (39 địa điểm)Ireland (4 địa điểm)Bahamas (1 địa điểm)
Romania (34 địa điểm)Kosovo (3 địa điểm)Bahrain (1 địa điểm)
Germany (29 địa điểm)Ecuador (3 địa điểm)Barbados (1 địa điểm)
Greece (29 địa điểm)Turkey (3 địa điểm)Bosnia and Herzegovina (1 địa điểm)
Netherlands (26 địa điểm)Kazakhstan (3 địa điểm)Djibouti (1 địa điểm)
Hungary (23 địa điểm)Bulgaria (3 địa điểm)Philippines (1 địa điểm)
Finland (20 địa điểm)Chile (3 địa điểm)France (1 địa điểm)
Australia (19 địa điểm)Thailand (3 địa điểm)Guatemala (1 địa điểm)
Slovenia (14 địa điểm)Portugal (3 địa điểm)India (1 địa điểm)
Georgia (13 địa điểm)Norway (2 địa điểm)Indonesia (1 địa điểm)
Belgium (12 địa điểm)Peru (2 địa điểm)Andorra (1 địa điểm)
Dominican Republic (12 địa điểm)New Zealand (2 địa điểm)Kenya (1 địa điểm)
Mexico (12 địa điểm)Brazil (2 địa điểm)Latvia (1 địa điểm)
Ukraine (12 địa điểm)Saudi Arabia (2 địa điểm)Mongolia (1 địa điểm)
Panama (10 địa điểm)Liechtenstein (2 địa điểm)Zimbabwe (1 địa điểm)